Algemene Voorwaarden Nedsoft GPS Tracker Server

Disclamer
De Nedsoft GPS Tracker portaal is een gratis dienst voor haar afnemers. Aan deze dienst kan geen enkel recht ontleent worden.
Nedsoft B.V. is ten alle tijde gerechtigd te stoppen of het aanpassen van de portaal software om welke reden dan ook.

Algemeen
De onderhavige overeenkomst (hierna te noemen "de Overeenkomst") is een licentie-overeenkomst tussen u als afnemer (een natuurlijk persoon of een rechtspersoon) en Nedsoft BV(www.nedsoft.nl) te Ridderkerk, met betrekking tot het gebruik van de Nedsoft GPS Tracker portaal. (hierna gezamenlijk te noemen "de Portaal")
Indien u, om welke reden dan ook, niet instemt met de bepalingen van de Overeenkomst, heeft u geen toegang tot de portaal.

Het Gebruiksrecht
De Nedsoft GPS Tracker portaal kan alleen worden gebruikt met de Nedsoft GPS Tracker hardware.
Het is niet toegestaan de Portaal uit te lenen, te verhuren, te leasen of door te verkopen, dan wel de documentatie die de Portaal begeleidt te kopiëren of anderszins te verveelvoudigen. Het is niet toegestaan de Portaal, of relevante delen daarvan, te vermenigvuldigen en/of commercieel aan te bieden, anders dan voor eigen gebruik. Voor koppelingen aan andere bij de afnemer geïnstalleerde software en/of apparatuur kan offerte worden aangevraagd bij Nedsoft. Nedsoft zal in beginsel binnen 30 werkdagen een offerte aan u toezenden, dan wel u de mededeling toezenden dat een koppeling niet mogelijk is.

Garantie
Nedsoft verleent geen andere garantie, noch uitdrukkelijk noch expliciet betreffende de Portaal, meer in het bijzonder verleent zij geen garantie dat de portaal geschikt is voor het door de afnemer beoogde doel.

Geen Aansprakelijkheid voor schade
In geen geval is Nedsoft aansprakelijk voor schade (daaronder mede inbegrepen die in de vorm van winstderving, bedrijfsonderbreking, verlies van bedrijfsinformatie, of ander verlies) welke ontstaan is door enige verhindering in het gebruik van de Portaal, ook indien Nedsoft op de hoogte is gesteld van het risico van dergelijke schade. In geen geval is Nedsoft aansprakelijk voor schade welke voortvloeit uit of samenhangt met het gebruik van de Portaal dan wel voortvloeit uit onjuiste gegevens in de uitvoer van de Software. Indirecte schade wordt te allen tijde uitgesloten. Deze exoneratie en beperkingen van aansprakelijkheid gelden ongeacht of de Portaal uiteindelijk door de afnemer wordt afgenomen.

Vergoeding
Voor zover en indien Nedsoft op grond van enige wettelijke bepaling gehouden is tot vergoeding van enige schade, zal deze vergoedingsplicht te allen tijde gemaximeerd zijn tot de door de afnemer betaalde aankoopprijs van de Software/Hardware.

Beëindiging
Onverminderd alle andere rechten staat het Nedsoft vrij deze Overeenkomst te beëindigen indien de afnemer de bepalingen van de Overeenkomst niet nakomt.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
De toepasselijkheid van het Weens Verkoopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 
Alle geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. Indien dat niet mogelijk blijkt te zijn,heeft de Nederlandse rechter rechtsmacht en is de rechter in het arrondissement waar Nedsoft is gevestigd bevoegd, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst. 

Nedsoft B.V.
Afdeling klantenservice
Postbus 4100
2980 GC Ridderkerk 

T. 0180 – 43 75 68
F. 0180 – 43 19 55
H. 0900 - 20 22 757 (70 cpm)
E. verkoop@nedsoft.com 
W. www.nedsoft.nl